May the Forsie be with you!

Forsie is de creatie van Margreet Timmer. Ervaringen van familieleden met ernstige misstanden en onomkeerbare gevolgen binnen de psychiatrie zorgden al jong voor een grote interne drive voor absolute gelijkwaardigheid.

Het werken voor belangenorganisaties, cliëntenraden, als maatschappelijk werker en later als ervaringsdeskundige maakte steeds weer duidelijk hoe nog altijd óver mensen gesproken wordt in plaats van met. Hoe anderen beslissen wat voor hen als inwoner of cliënt werkt.

De prijs van deze uitsluiting is hoog voor de cliënt, de inwoner en haar naasten. Maar óók voor beleid en zorg.
Ervaringsdeskundigheid zorgt voor behandelingen die bijdragen aan herstel. Beleid dat beter aansluit op de leefwereld. Regelingen die daadwerkelijk zorgen voor kansen en verbeteringen. Het bereiken van de doelgroep. Inkoop dat uitgaat van de noden en behoeftes van de jongere of volwassen.

 

Ervaringsdeskundigen hebben het pad zelf doorlopen. Zij hebben gereflecteerd op wat werkte en wat niet. Zij hebben vaardigheden ontwikkeld door scholing en/of de praktijk om te benoemen waar en hoe beleid of behandeling passender gemaakt kan worden. Ervaringsdeskundigheid is een combinatie van studie, collectieve ervaringskennis, praktijkervaringen en eigen ervaring met ontwrichting en herstel.

Dat is dan ook direct het verschil tussen participatie en ervaringsdeskundigheid. Bij participatie vertelt iemand wat iets met haar doet, waarna het anderen zijn, zonder ervaringsdeskundige of cliëntervaringen, die daar conclusies uit trekken.

 

Forsie en haar Expertkennisteams ondersteunen en adviseren sinds 2019 met goede resultaten.